Phân biệt folder bìa hồ sơ loại 1 tay gấp và loại 2 tay gấp