Forums » Music

แต่การทดลองใช้นี้ไม่ได้ผลกับทุกธุรกิจ

    • 568 posts
    March 22, 2023 4:39 PM EDT

    ถึงกระนั้น แม้จะมีผลลัพธ์ที่พาดหัวข่าวที่น่าสนใจ แต่การทดลองใช้นี้ไม่ได้ผลกับทุกธุรกิจ บางบริษัทละทิ้งการทดลอง คนอื่นยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อใช้รูปแบบเต็มเวลา แม้แต่บริษัทที่ดำเนินการต่อด้วยจำนวนชั่วโมงที่ลดลงก็ยังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดจากสัปดาห์การทำงานที่สั้นลง แม้ว่าสิ่งนี้จะสะท้อนถึงผู้เข้าร่วมการทดลองเพียงส่วนน้อย โรค แต่ก็หมายความว่าการทำงานสี่วันต่อสัปดาห์ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาโดยอัตโนมัติสำหรับทุกคน